Consumabile

Repel Eco- Ceară parfumata cu autouscare

Ceara parfumata cu autouscare este o soluţie alcalina dedicată pentru spălătoriile self service. Formată din substanțe hidrofobe cu putere mare de respingere a apei. Aceasta ajută la uscarea rapidă a apei de pe caroserie, transformând-o în picături mari, cu o netezime mare. Aplicarea substantei pe caroseria masinii va face ca vopseaua să fie uscată, strălucitoare și protejată de un strat subțire care respinge apa. Pe lângă păstrarea vopselei intactă, favorizează îndepartarea murdăriei de pe masină pentru spălarea ulterioară. Asigură rezultate excelente cu orice tip de sistem de spălare.

Utilizare:

Aplicaţi soluţia direct din recipient, ajustând pompa de măsurare la 15-20 g de soluţie pentru fiecare ciclu de spălare.
Conține surfactanți anionici și neionici biodegradabili 90%.

Solicita oferta

Pericol:

H304 Poate fi letal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H314 Poate provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați mănuși/echipamente de protecție și protejați ochii/vederea.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Contactaţi imediat un centru de informare toxicologică sau un medic.
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiţi bine gura cu apă. NU PROVOCAȚI VOMA.
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Clătiți bine pielea cu apă sau faceți un duș.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă si dupa continuaţi să clătiţi.