Consumabile

Namar PRF – Spuma pentru perie/detergent pentru prespalare

Spuma pentru perie/detergent pentru prespalare este un produs monocomponent alcalin foarte eficient împotriva murdăriei, ceții și reziduurilor de petrol.

Acționează rapid fără a deteriora suprafețele tratate si se clăteste cu ușurință. Emană un parfum plăcut. Produce o spumă moale cu acțiune emolientă împotriva murdăriei care va fi eliminată definitiv prin acțiunea mecanică a echipamentului de spălat sub presiune. Potrivit pentru spălarea autoturismelor în general sau a programelor cu perie pentru selfservice. În sezonul fierbinte, este recomandat să fie aplicat pe suprafețe răcite. La diluații reduse, evitați contactul prelungit cu aluminiu și aliajele sale.

A nu se utiliza pentru spălarea motocicletelor și scuterelor.

Utilizare

Diluați cu apă în măsuri de la 1:40 până la 1:50, pulverizați uniform și apoi clătiți cu echipamentul de spălat cu înaltă presiune. Conține agenți activi de suprafață anionici și neionici biodegradabili 90%.

Solicita oferta

Pericol:

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi bine gura cu apă. NU PROVOCAȚI VOMA.
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Clătiți bine pielea cu apă sau faceți un duș.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă si dupa continuaţi să clătiţi.
P310 Contacta imediat un centru de informare toxicologică sau un medic.
P501 Distrugeţi produsul/recipientul în conformitate cu regulamentul. Contiene: Izotridecanol, etoxilat, Etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu, Hidroxid de sodiu, Acizi sulfonici, C14-16 hidroxid alcalin si alchenă C14-16, săruri de sodiu, hidroxid de sodiu. Conține: (R)-p-mentha-1,8-diene. Poate provoca reacții alergice.