Consumabile

E. R. 1 – Spuma activa alcalina

Spuma activa este un produs monocomponent alcalin, foarte eficient împotriva murdăriei și reziduurilor de petrol.

Actionează rapid și complet, fără a deteriora suprafețele tratate.

Ușor de pulverizat, este recomandat pentru echipamentele de spălare cu autoservire, nu lasă reziduuri și
este compatibil atât cu apa dedurizată, cât și cu apa recirculată.

Poate fi folosit și ca soluție pentru prespălare. În sezonul fierbinte, este recomandat să fie aplicat pe suprafețe răcite.
A se evita contactul prelungit cu aluminiul și aliajele sale.

Utilizare:

Pentru self-service, pulverizați soluția nediluată, diluată maximum 1:1 pentru curățare eficientă sau 1:1 până la 1:5 pentru programele care folosesc aplicarea soluției cu ajutorul periilor. Dacă este utilizat prin aerosol, se diluează 1:60 până la 1:80.

Solicita oferta

Pericol:

H314 Poate provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
P280 Purtaţi mănuşi/echipamente de protecţie şi protejaţi ochii/vederea.
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi bine gura cu apă. NU PROVOCAȚI VOMA.
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Clătiți bine pielea cu apă sau faceți un duș.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă si dupa continuaţi să clătiţi.
P310 Contactaţi imediat un centru de informare toxicologică sau un medic.
P501 Aruncați produsul / containerul în punctele de colectare pentru deșeurile periculoase sau speciale.

Conține: etoxilați C10-12, dihidrat de etilendiaminotetraacetat, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu.